Czym jest odpowiedzialność społeczna?

Czym jest odpowiedzialność społeczna, czyli CSR, a czym zrównoważony rozwój? To koncepcje oparte na takich wartościach jak etyka, interes społeczny, dobre praktyki. Nabierają one w ostatnich latach coraz większego znaczenia.

Strona główna » Przemysł napojowy w Polsce » Odpowiedzialność społeczna »  Czym jest odpowiedzialność społeczna?

 

Odpowiedzialność społeczna czy społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) zgodnie z definicją normy PN-ISO 26 000 to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

CSR to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma. CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Kluczowymi obszarami są m.in. zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, czy zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

CSR nie jest regulowany prawnie, a realizowanie tej idei opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności. Podejście takie obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również w większości państw członkowskich Unii Europejskiej.

CSR stopniowo staje się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju firm.

 

Czym jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to rozwój, „w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”[1]. Innymi słowy pozwala on zagwarantować, że dzisiejszy wzrost nie będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje zatem trzy elementy:

Podejście przedsiębiorstw do zagadnień zrównoważonego rozwoju nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia i niejednokrotnie strategia w tym zakresie jest ściśle zintegrowana ze strategią całej firmy.

[1] http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_pl.htm

ZOBACZ RÓWNIEŻ